Prevádzková činnosť

Ponuka služieb našej spoločnosti sa rozlišuje podľa obdobia a podľa aktuálneho stavu počasia. BBRSC a.s. v zmysle zmluvy na údržbu ciest II. a III. triedy s Banskobystrickým samosprávnym krajom spravuje a udržiava 2445 km ciest II. a III. triedy v našom kraji. Na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest na údržbu ciest I. triedy v územnom obvode BBSK udržiava BBRSC a.s. 592 km ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest. Okrem toho BBRSC a.s.  vykonáva podnikateľskú činnosť na cestných komunikáciách na základe konkrétnych objednávok z lokálnych samospráv.

Zimné obdobie (mesiace november až marec):

 •  pluhovanie ciest
 •  posýpanie ciest inertným, chemickým, zmiešaným materiálom
 •  odstraňovanie snehu frézovaním
 •  zrezávanie snehových  a ľadových hrboľov

Letné obdobie (mesiace apríl až október):

 • umývanie a zametanie ciest, parkovísk a odpočívadiel
 • vysprávky ciest asfaltovou emulziou, obaľovanou zmesou za tepla a za studena
 • zdrsňovanie vozoviek frézovaním
 • recyklácia vyfrézovaného materiálu
 • rozšírenie a zosilňovanie vozoviek
 • zvislé dopravné značky (čistenie, výmena, opravy, zriadenie, likvidácia)
 • vodorovné dopravné značenie (zriadenie, likvidácia)
 • zvodidlá (čistenie, nátery, oprava, zriadenie, likvidácia)
 • smerové stĺpy plastové (čistenie, výmena, oprava, zriadenie, likvidácia)
 • zrkadlá (čistenie, výmena, zriadenie, likvidácia)
 • krajnice, rigoly, priekopy, vpusty, šachty, priepusty a svahy (čistenie, hĺbenie, zriadenie, likvidácia)
 • údržba a oprav mostov a bezpečnostných zariadení na nich
 • stromy a kry (výsadba, prerezávka, likvidácia)
 • trávnaté porasty (siatie, kosenie)
 • odstraňovanie následkov havárií

Okrem uvedených činností poskytujeme počas celého roka:

 • opravárenstvo (vozidiel ……)
 • doprava, preprava materiálu
 • mechanizácia